Rezanje i savijanje limova dvije su najčešće operacije prilikom obrade lima. Napredak tehnologije donosi i nove metode savijanja.

Limovi se mogu savijati na načine:

  • V savijanje lima (tzv. zračno savijanje)
  • Savijanje oslanjanjem
  • Savijanjem u tri točke
  • Ostale vrste

Način savijanja ovisi o zahtjevima koji se moraju ispuniti,a ovisi i o debljini metala koji se savija, odnosno o vrsti i njegovom kemijskom sastavu.

V savijanje lima

Proces V savijanja sastoji se od djelovanja žiga na lim koji se pritišće prema matrici. Matrica ne treba biti istih ili sličnih dimenzija poput žiga, a kut savijanja određen je elastičnosti lima. Glavni nedostatak ove vrste savijanja je mogućnost mehaničkih napuknuća, a prilikom savijanja je mala preciznost u odnosu na druge tehnike savijanja. Ovakvom vrstom savijanja činjenica je da žig ne pritišće lim do kraja u matricu nego samo onoliko koliko je to zahtijevano.

Savijanje oslanjanjem

Savijanje oslanjanjem je tehnika savijanja lima nalik na V savijanje. Stroj za savijanje se sastoji od žiga i matrice. Međutim, žig kod ovakvog savijanja u potpunosti pritišće lim u matricu. Završni izgled lima određen je korištenom matricom. Sila koja je potrebna za savijanje ovisi o radijusu – što je radijus savijanja manji, potrebna je veća sila za savijanje.

Savijanje u tri točke

Ovo je jedna od novijih metoda savijanja. Ovakvo savijanje koristi pomičnu matricu koja prilagođava svoju visinu. Ovakav način savijanja koristi se samo u slučajevima kad se zahtjeva visoka preciznost, što za sobom povlači i visoku cijenu. Ostale tehnike i metode su savijanje umetanjem lima između matrica, kružno savijanje, savijanje pomoću valjaka te profilno savijanje pomoću valjaka.

Izbor metode savijanja metala ovisi o elastičnosti i veličini lima koji se savija. Osim toga, prilikom izbora metode savijanja treba uzeti u obzir elastično ispravljanje metala koje zahtjeva upotrebu sile kako bi metal zadržao željeni oblik.

U proizvodnom pogonu posjedujemo CNC apkant prešu, nominalne sile 4400 kN i snage motora – 30 kW.